Şirket Birleşme ve Devralma Temelleri
ŞİRKET BİRLEŞME VE DEVRALMA TEMELLERİ

Şirket Birleşme ve Devralma Temelleri

Şirketler; büyüme, rekabet avantajı kazanma ve pazar payını genişletme amacıyla birleşme ve devralma gibi çeşitli stratejiler izleyebilirler. Bu süreçler, iki veya daha fazla şirketin bir araya gelerek tek bir hukuki varlık oluşturması ya da bir şirketin başka bir şirketi satın alması şeklinde gerçekleşir.

Birleşmeler, genellikle şirketlerin birlikte daha güçlü bir piyasa oyuncusu oluşturmayı hedefledikleri stratejik hareketlerdir. Böylece iki veya daha fazla şirket; varlıklarını, kaynaklarını ve operasyonlarını birleştirerek daha büyük ve daha rekabetçi bir işletme oluştururlar.

Devralma ise bir şirketin başka bir şirketi, onun varlıklarını veya hisselerini satın almasıdır. Genellikle daha büyük bir şirketin daha küçük bir şirketi satın alması şeklinde gerçekleşir.

Birleşme ve devralma gibi stratejiler; genellikle pazar liderliği, coğrafi genişleme, ürün portföyünü genişletme gibi amaçlara yöneliktir. Ayrıca maliyet tasarrufları, vergi avantajları, kâr marjlarını iyileştirme ve hissedar değerini artırma gibi finansal hedefler de bu tür kararları beraberinde getirebilir.

Şirket Birleşmesi Nedir?

Şirket birleşmesi, iki veya daha fazla bağımsız şirketin bir araya gelerek tek bir hukuki ve ekonomik varlık oluşturmasıdır. Bu sürecin sonunda şirketler; varlıklarını, kaynaklarını ve işletme faaliyetlerini birleştirirler.

Birleşme, genellikle şirketlerin pazarda daha güçlü bir konum elde etmek, rekabet avantajı kazanmak ve büyüme hedeflerine ulaşmak için stratejik bir karar olarak alınır. Birleşen şirketler, ortak hedefler ve vizyonlar doğrultusunda her iki tarafın hissedarları için değer yaratmayı hedefler.

Şirket Birleşme Türleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre şirket birleşmelerini gerçekleştirmenin yalnızca iki yolu vardır. Bunlardan ilki devralma, ikincisi ise yeni bir kuruluş olarak birleşmedir.

Devralma yoluyla birleşme yönteminde devralınan şirket, alıcı şirkete devredilir. Yeni kuruluş olarak birleşmede ise iki şirket, yeni bir şirketin çatısı altında bir araya gelir.

Devralma Yoluyla Birleşme

Devralma yoluyla birleşme, bir şirketin diğer bir şirketi satın alarak onun varlıkları, operasyonları ve pazar payını kendi bünyesine katmasıdır.

Bu tür birleşmelerde genellikle daha büyük ve finansal açıdan güçlü bir şirket, daha küçük bir işletmenin tamamını veya önemli miktarda hissesini satın alır. Böylece devralınan firma, devralan şirketin bir parçası haline gelir.

Yeni Kuruluş Yoluyla Birleşme

Yeni kuruluş yoluyla birleşme, iki veya daha fazla şirketin tamamen yeni bir hukuki varlık oluşturmak üzere bir araya gelmesidir.

Bu modelde şirketler; varlıklarını, kaynaklarını ve işletme faaliyetlerini birleştirerek yeni bir işletme kurarlar. Yeni oluşum, birleşen şirketlerin özgün niteliklerini ve avantajlarını bir araya getirerek piyasada daha rekabetçi ve etkili bir varlık oluşturma amacı taşır.

Sonuçları İtibariyle Birleşme Türleri

Şirket birleşmeleri, sonuçları açısından da çeşitlilik gösterir. Aşağıda farklı birleşme türleri hakkında bilgiler bulabilirsiniz:

Yatay Birleşme

Aynı sektörde faaliyet gösteren iki veya daha fazla şirketin birleşmesidir. Bu modelde amaçlanan, rekabeti minimize ederek daha yüksek pazar payı elde etmektir. Popüler bir örnek olarak Facebook’un Instagram’la birleşmesi gösterilebilir.

Dikey Birleşme

Tedarik zincirinin iki farklı konumundaki şirketlerin birleşmesidir. Dikey birleşmelerin temel amacı, tedarik sürecindeki verimliliği artırmak, maliyetleri düşürmek ve pazar kontrolünü güçlendirmektir. Bir otomobil üreticisinin parça tedariği sağladığı bir firmayı satın alması bu modelin bir örneği olabilir.

Türdeş Birleşme

Farklı ürünlere ancak benzer bir hedef müşteri kitlesine sahip şirketlerin birleşmesi olarak tanımlanabilir. Sık rastlanan bir örnek olarak banka ve sigorta şirketlerinin birleşmesi bu türden bir birleşmedir.

Konglomera Birleşmesi

Konglomera birleşme, farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin birleşmesidir. Bu tür birleşmeler, şirketlerin iş alanlarını çeşitlendirmek, riski dağıtmak ve yeni pazarlara giriş yapmak amacıyla gerçekleştirilir.

Her iki şirket kendi alanlarında uzmanlaşmış olsa da birleşme sayesinde genişletilmiş bir müşteri tabanı ve çeşitlendirilmiş gelir akışları elde etmek mümkün olabilir.

Pazar Genişletme Birleşmesi

Aynı ürünün farklı pazarlarda ticaretini yapan şirketlerin birleşmesi olarak tanımlanabilir. Örneğin, farklı ülkelerde faaliyet gösteren iki firma birleşerek pazarlarını genişletebilir.

Geçerli Olan Şirket Birleşmeleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre farklı şirket türlerinin birleşmeye gidebileceği şirket türleriyle ilgili çeşitli sınırlamalar vardır:

 • Sermaye şirketleri; kooperatifler ve devralan şirket oldukları takdirde kollektif ve komandit şirketlerle birleşmeye gidebilirler.
 • Şahıs şirketleri aynı şekilde şahıs şirketleriyle birleşebilir. Bunun dışında devralınan şirket olmaları halinde sermaye şirketleri ve kooperatiflerle de birleşmeleri mümkündür.
 • Kooperatifler, diğer kooperatifler ve sermaye şirketleriyle birleşebilir. Ayrıca devralan şirket konumunda olmaları halinde şahıs şirketleriyle de birleşmeleri mümkündür.

Bunların dışında Türk Ticaret Kanunu’nda özellikli durumlar şeklinde tanımlanan birleşmelerden de bahsetmek mümkündür. Buna göre;

 • Tasfiye halindeki bir şirket, mal varlıklarının dağıtılmasına başlanmadığı takdirde devralınan şirket olarak birleşmeye katılabilir.
 • Borca batık veya sermaye kaybı yaşamış şirketler de bu durumu karşılayacak tutarda öz varlığa sahip bir şirketle birleşmeye gidebilir.

Şirket Birleşmesi Şartları ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

Şirket birleşmesi ve devralma gibi işlemlerin yapılabilmesi için tarafların çeşitli şartlara uyması ve gerekli belgelere sahip olması gerekir. Bu belgeleri şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Tüm tarafların birleşme iradesini göstermek üzere sundukları dilekçeler
 • Taraflar tarafından imzalanan birleşme sözleşmesi
 • Denetçiler tarafından onaylanmış bilançolar
 • Tarafların mal varlıklarını ibraz eden raporlar
 • Şirketlerin yönetimleri tarafından onaylanan kurul kararları

Birleşme Sözleşmesi Nedir?

6102 sayılı Ticaret Kanunu’nun 145. maddesi, şirket birleşmeleri için yazılı bir sözleşmeyi zorunlu tutmaktadır. Buna göre sözleşme, şirketlerin yönetim organları tarafından imzalanmalı ve genel kurulları tarafından onaylanmalıdır.

Birleşme Sözleşmesinde Yer Alması Zorunlu Unsurlar

 • Birleşmeye katılan şirketlerin ticari adları, hukuki yapıları ve merkez adresleri
 • Yeni bir şirket kurularak birleşme gerçekleşiyorsa, bu yeni şirketin türü, ticari unvanı ve merkezi
 • Birleşme sürecinde, şirket paylarının nasıl değiştirileceği, pay değişim oranları ve varsa denkleştirme ödemeleri hakkında bilgiler
 • Devralan şirketin, imtiyazlı pay sahiplerine, oy hakkı bulunmayan pay sahiplerine ve intifa senedi sahiplerine tanıdığı haklar
 • Şirket paylarının değiştirilme süreci ve uygulanacak yöntemler
 • Birleşme sonucu elde edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilanço karından hak kazanma tarihleri ve bu hakların özellikleri
 • Gerekli durumlarda, 141. maddeye uygun olarak, devrolunan şirketin ortaklarına ödenecek ayrılma akçesinin detayları
 • Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin, devralan şirket adına geçerli sayılacağı tarih
 • Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel avantajlar ve yararlar
 • Gerekli olduğunda, sınırsız sorumlu ortakların isimleri ve detayları

Birleşme ve Devralma Sürecinde Değerlemeler Nasıl Belirlenir?

Değerleme; şirketin mevcut ve gelecekteki potansiyelini, varlıklarını, borçlarını ve piyasa konumunu dikkate alarak gerçekleştirilir. Birleşme ve devralma süreçlerinde şirketlerin değerlemesinin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, adil ve etkili bir anlaşmanın temelini oluşturur.

Değerleme için göz önünde bulundurulması gereken unsurlar genel olarak şu şekildedir:

 • Şirketin mali tabloları, gelir-gider durumu ve borç yapıları detaylı bir şekilde incelenir.
 • Faaliyet gösterdiği sektörün mevcut durumu ve gelecekteki trendleri değerlendirilir.
 • İşletme riskleri, piyasa dalgalanmaları ve diğer dış etkenler göz önünde bulundurulur.
 • Şirketin pazardaki konumu, rekabet avantajları ve büyüme potansiyeli analiz edilir.

Değerlemede kullanılan başlıca yöntemler ise aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Karşılaştırılabilir Şirket Analizi: Sektördeki benzer şirketlerin finansal metrikleri ve piyasa performansı analiz edilerek hedef şirketin piyasa değeri belirlenir.
 • İndirgenmiş Nakit Akışı (DCF) Analizi: Şirketin gelecekteki tahmini nakit akışının bugünkü değerine indirgenmesiyle değeri hesaplanır.
 • Varlık Bazlı Değerleme: Şirketin toplam varlıklarının piyasa değeri hesaplandıktan sonra borçları çıkarılarak net değeri belirlenir.
 • Kazanç Bazlı Yaklaşım: Geçmiş ve gelecekteki kârlılık potansiyelini değerlendirilerek şirketin değeri tespit edilir.
 • Stratejik Prim: Hedef şirketin hesaplanan değerinin dışında devralan şirkete getireceği stratejik uyum veya rekabet avantajı gibi faktörler hesaba katılır.

Birleşme ve Devralma Danışmanlığı

Birleşme ve devralma danışmanlığı, şirketlerin M&A süreçlerinde uzman rehberlik sağlar. Profesyonel destek sayesinde şirketler, stratejik hedeflerine ulaşma yolunda finansal, hukuki, stratejik ve operasyonel gereklilikleri optimize edebilir.

Birleşme ve devralma süreçleri karmaşık ve çok katmanlıdır. Bu nedenle süreci deneyimli danışmanlardan destek alarak yönetmek son derece önemlidir.

Danışmanlar; şirketlerin pazar analizi yapmalarına, uygun birleşme veya devralma adaylarını belirlemelerine ve değerlemeler yapmalarına yardımcı olur. Ayrıca düzenleyici onay süreçleri, risk yönetimi ve süreç stratejileri konusunda da rehberlik ederler.

Birleşme ve Devralma Sürecinde Danışmanların Rolü

Danışmanlar, şirketlerin stratejik hedeflerine ulaşmalarını sağlamak, finansal ve hukuki riskleri azaltmak ve işlem sürecinin sorunsuz ilerlemesine yardımcı olmak için çeşitli hizmetlerde bulunur.

Genel olarak birleşme ve devralma danışmanlığı kapsamında sayılabilecek başlıca sorumluluklar şu şekildedir:

 • Danışmanlar, pazar analizi yaparak ve potansiyel birleşme veya devralma adaylarını belirler ve şirketlere stratejik yön verir.
 • Hedef şirketin finansal durumunu, varlık değerlerini ve potansiyel risklerini değerlendirir. Bu süreç, şirketlerin doğru bir fiyat belirlemelerine ve bilinçli kararlar almalarına yardımcı olur.
 • Anlaşma şartlarının müzakeresi ve nihai anlaşma metninin hazırlanmasında görev üstlenir.
 • Birleşme ve devralma süreçlerinin finansal yönlerini yönetmek de danışmanların sorumlulukları arasındadır.

Danışmanlar, birleşme ve devralma süreçlerindeki belirsizlikleri azaltarak sürecin verimliliğini artırır. Ayrıca tarafların karmaşık yasal prosedürleri kolayca yerine getirebilmesini sağlar.

Şirket Birleşme ve Devralma Süreçlerinde ÜNLÜ & Co Uzmanlığından Yararlanabilirsiniz!

Deneyimli ve uzmanlık sahibi bir kurumdan alacağınız danışmanlık hizmeti, zaman zaman karmaşıklaşabilen birleşme ve devralma süreçlerini daha sağlıklı ve etkin bir şekilde yönetebilmeniz için önem taşır. Bu noktada Türkiye’nin lider M&A danışmanı ÜNLÜ & Co, başarılı geçmişiyle ihtiyaç duyduğunuz her aşamada şirketiniz için kapsamlı bir rehberlik sunar.

ÜNLÜ & Co birleşme ve satın alma danışmanlığı hizmetinin şirketinize sağlayabileceği bazı avantajlar şu şekildedir:

 • Tecrübeli insan kaynağı ile ÜNLÜ & Co, her projeyi müşterinin ihtiyaçlarına göre ele alarak değer yaratmayı başarmış ve gereksinimlerine uygun stratejik çözümler sunmuştur.
 • Ekip, şirket değerini ve müşteri itibarını korumak için ancak kapsamlı ve titiz bir çalışmanın ardından harekete geçer. Bu prensipli yaklaşım, her adımda yüksek standartları ve kaliteyi garanti eder.
 • Proje ekibi, karşılaşılabilecek potansiyel riskleri ve sorunları müşterilere açık ve gerçekçi bir dille ifade eder. Böylece olası zorluklara karşı hazırlıklı olabilirsiniz.
 • İşlemler, sektörde öncü ve geniş deneyime sahip yönetici direktörler tarafından yürütülür. Yönetici direktörler, her şirketi detaylı bir şekilde değerlendirerek birleşme ve devralma işlemlerinin şirket hedefleri ve beklentileri doğrultusunda optimize edilmesini sağlar.

Şirket Birleşme ve Devralma Süreci Ne Kadar Sürer?

Birleşme ve devralma süreçlerinin ne kadar sürede tamamlanacağını kesin olarak öngörebilmek mümkün değildir. Genel olarak bu süreçler birkaç ay sürebilir. Sürenin uzunluğu; işlemin karmaşıklığı, ilgili şirketlerin büyüklüğü, düzenleyici onayların gerekliliği ve müzakereler gibi faktörlere bağlıdır.

Bu tür beklenmedik durumlarla karşılaşıldığında profesyonel bir M&A danışmanlığı hizmetinin değeri ortaya çıkar. Deneyimli danışmanlar, sürecin her aşamasında rehberlik sağlayarak potansiyel engelleri ve gecikmeleri öngörüp bu sorunlara proaktif çözümler sunabilirler.